អតីតកាល

ថ្ងៃនេះនឹងក្លាយទៅេជាម្សិលមិញ ភាពឈឺចាប់ក៏ដូចគ្នា ចាត់ទុកវាជារឿងអតីតកាល ព្រោះទោះយ៉ាងណា វាក៏បានកន្លងហួសរួចទៅហើយ សូមកុំព្យាយាមគាស់កកាយវាទៀតធ្វើអ្វី។ ត្រូវចងចាំថា អ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាល គឺជាមេរៀនដែលបង្រៀនយើងអោយដឹង អោយឃើញ អោយយល់ថា វានឹងផ្តល់ផលមកអោយយើងបែបណា ហើយពេលខ្លះ វាក៏ជាមេរៀនដែលយើងមិនគួរចាំបាច់យកមកអនុវត្តម្តងជាពីរដងទៀតនោះដែរ។ កុំដើរបកក្រោយទៅរកដានចាស់ដែលធ្លាប់ផ្តល់ភាពឈឺចាប់ តែត្រូវប្រើភាពឈឺចាប់ដើម្បីពង្រឹងខ្លួនយើងអោយប្រសើរជាងមុន។ កុំរង់ចាំអោយអ្វីដែលកើតឡើងម្សិលមិញត្រលប់មកកើតឡើងម្តងទៀត តែត្រូវរស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះអោយបានល្អបំផុត ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលកាន់តែប្រសើរនៅថ្ងៃសែ្អក។

Published by Deep Mood

I'd love to write what I feel

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: